Hvad er mine rettigheder i praktikken?

Det kan være svært at gennemskue, hvilke rettigheder man har som praktikant. Rettighederne står beskrevet flere forskellige steder: Både i bekendtgørelser, i den nationale studieordning for socialrådgiveruddannelsen og i de lokale institutions studieordninger. Med denne side har vi gjort det let at få overblikket over regler for din praktik. I bunden af denne side kan du finde mere information. 

Aalborg

Krav til praktikinstitutionen

Praktikinstitutionen udarbejder i samråd med socialrådgiveruddannelsen en beskrivelse af praktikstedet og det enkelte praktiktilbud. Beskrivelsen skal godkendes af uddannelsen.

Den ansvarlige praktikvejleder skal være en fagligt kvalificeret medarbejder med erfaring fra socialt arbejde, som ville kunne varetages af socialrådgiver/socialformidler/social workers.

Fravær under praktikken

Har du været fraværende i mere end 12 arbejdsdage af den samlede praktiktid, kan du forvente, at uddannelsesinstitutionen i samarbejde med praktikstedet vurderer, om dit fravær har et omfang, der gør, at grundlaget for afslutningsprøven for praktikmodulet ikke kan opfyldes, og kan træffe beslutning om, at du ikke kan deltage i prøven. Hvis fraværet skyldes sygdom og-/eller anden hindring, der kan sidestilles med sygdom (lægeerklæring skal fremsendes), kan der tillades forlængelse af praktikken, hvis praktikstedet er enig heri.

Skifte af praktiksted

Et praktikforløb kan ikke afbrydes af dig uden forudgående samtale med praktikstedet, AAU-vejleder og praktikkoordinator på AAU. Hvis praktikforløbet afbrydes efter at praktikken er påbegyndt, enten af praktikstedet eller dig, vil uddannelsesinstitutionen søge at omplacere dig, medmindre det vurderes, at det inden for praktikperioden ikke er muligt for dig at opfylde prøvegrundlaget. Du kan omplaceres tre gange, og hver omplacering tæller som et prøveforsøg. Hvis du har været omplaceret tre gange, uden at prøven er bestået, vil du blive udmeldt med mindre, du søger om og får dispensation til yderligere prøveforsøg. Dispensationen skal være begrundet i særlige forhold.

Antal prøveforsøg

Du har som ved øvrige moduleksamener 3 eksamensforsøg.

Link til din lokale studieordning

Absalon

Krav til praktikinstitutionen

Dækker uddannelsen i Roskilde, Slagelse og Nykøbing Falster

Praktikforløbet foregår i en forvaltning, institution eller organisation, der udfører socialt arbejde, og hvor du kan modtage professionsrettet vejledning. Praktikinstitutionen skal godkendes af Absalon.

Din praktikvejleder skal være en fagligt kvalificeret medarbejder med erfaring fra arbejde, der varetages af socialrådgivere/socialformidlere, og som kan yde professionsrettet vejledning.

Fravær under praktikken

Absalon

Dækker uddannelsen i Roskilde, Slagelse og Nykøbing Falster

Du har mødepligt og deltagelsespligt til alle aktiviteter, der indgår i modul 7, både på uddannelsen og på praktikstedet. Der findes ingen fast grænse for, hvor meget fravær du må have, men udgangspunktet er, at det betragtes som værende problematisk, hvis du har mere fravær end 10-12 dage under hele praktikforløbet. Din praktikvejleder skal tage kontakt til den socialrådgiverunderviser, som følger dig, når der er fravær svarende til sammenlagt mere end en arbejdsuge.

Hvis du ikke kan opfylde mødepligten pga. sygdom og-/eller anden hindring, der kan sidestilles med sygdom, kan praktikteamet bede om lægefaglig dokumentation for fraværet, som du selv skal betale. Denne dokumentation skal fremsendes senest 5 hverdage efter anmodningen for at kunne indgå i vurderingen af efterfølgende tiltag. Der kan i nogle tilfælde tillades forlængelse af praktikken, hvis praktikstedet i samarbejde med uddannelsesstedet vurderer, at dette er påkrævet for dit faglige niveau, og såfremt praktikstedet har praktisk mulighed herfor.

Skifte af praktiksted

Et praktikforløb kan ikke bringes til ophør, før uddannelsesinstitutionen har været inddraget i forløbet. Når praktikken afbrydes, er om-/genplacering altid udgangspunktet. En praktikperiode svarer til et semester/modul.

Absalon arbejder for en omplacering til et nyt praktiksted hurtigst muligt. En underviser fra Professionshøjskolen Absalon deltager ved opstartssamtalen med henblik på at få præciseret rammerne for praktikperiodens fortsatte forløb.

I perioden hvor der arbejdes med dette, holdes du studieaktiv med fx. skriftlige opgaver der knytter sig til enten praktikområdet eller generelt mod modulets læringsmål. Såfremt du er holdt studieaktiv på en måde, der modsvarer ECTS-points i den givne periode, genplaceres du, og praktikperioden afsluttes uden forlængelse.

Antal prøveforsøg

Hvis deltagelsespligten ikke opfyldes, kan du ikke gå til prøve og et prøveforsøg er dermed brugt. Når 3 prøveforsøg er brugt, ophører du på uddannelsen. Der kan søges dispensation for et 4. prøveforsøg, hvis særlige forhold gør sig gældende.

Link til din lokale studieordning

Københavns Professionshøjskole

Krav til praktikinstitutionen

Dækker uddannelsen på Frederiksberg, Bornholm og i Hillerød

Praktikken skal foregå i en institution, der udfører socialt arbejde, og hvor du kan modtage professionel vejledning. Praktikpladserne skal godkendes af uddannelsesinstitutionen.

Praktikinstitutionens ledelse har det overordnede ansvar for praktikforløbet og udpeger en ansvarlig praktikvejleder, som skal være en fagligt kvalificeret medarbejder med erfaring fra arbejde, som varetages af socialrådgivere/ socialformidlere/ socialarbejdere, og som kan yde professionsrettet vejledning.

Fravær under praktikken

Dækker uddannelsen på Frederiksberg, Bornholm og i Hillerød
Du har mødepligt i praktikken. Såfremt uddannelsesinstitutionen i samarbejde med praktikstedet vurderer, at dit fravær har et omfang, der gør, at grundlaget for afslutningsprøven for praktikmodulet ikke kan opfyldes, kan uddannelsesinstitutionen træffe afgørelse om, at du ikke kan deltage i prøven. Hvis fraværet skyldes sygdom og-/eller anden hindring, der kan sidestilles med sygdom, kan der tillades forlængelse af praktikken, hvis praktikstedet er enig heri. Praktikvejlederen er ansvarlig for registrering af fravær.

Skifte af praktiksted

Et praktikforløb kan ikke bringes til ophør, før uddannelsesinstitutionen har været inddraget i forløbet. I forbindelse med et ophør afholdes der et møde mellem alle parter (praktiksted, praktikant, underviser/praktikkoordinator).

Ved afbrudt praktikforløb forsøger uddannelsesstedet at omplacere dig, hvis det kan lade sig gøre.

Antal prøveforsøg

Du har 3 prøveforsøg til alle eksamener og kan derefter søge om dispensation til yderligere forsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Link til din lokale studieordning

UC Lillebælt

Krav til praktikinstitutionen

Dækker uddannelsen i Odense og Vejle
Praktikken skal foregå i en institution, der udfører socialt arbejde, hvor der er borgerkontakt samt adgang til socialfaglig vejledning. Praktikpladserne skal godkendes af uddannelsesinstitutionen.

Fravær under praktikken

Dækker uddannelsen i Odense og Vejle
Du har mødepligt til alle aktiviteter på uddannelsen og på praktikstedet i praktikperioden. Der accepteres fravær i et mindre omfang i forbindelse med egen sygdom eller noget, der kan sidestilles hermed. Det er muligt at gennemføre praktikken og krav om mødepligt selvom man har haft sygedage i praktikperioden. Det er dog afgørende, at fraværet er af et mindre omfang. Der er ikke et præcist loft for fravær, men et fravær på 7 dage vurderes at være meget højt og vil i udgangspunktet være problematisk.

Skifte af praktiksted

Er der foretaget en uhensigtsmæssig praktikplacering, der vanskeliggør eller umuliggør, at praktikken kan gennemføres, skal praktikkoordinator kontaktes hurtigst, idet uddannelsen gerne søger en løsning, såfremt det er praktisk muligt. Er praktikken gået i gang, skal dette ske indenfor de første par uger.

Antal prøveforsøg

Du kan være tilmeldt 3 gange til samme prøve. Uddannelsesinstitutionen kan tillade yderligere prøvegange, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold.

Link til din lokale studieordning

UC Syd

Krav til praktikinstitutionen

Dækker uddannelsen i Esbjerg og Aabenraa
Praktikinstitutionens ledelse har det overordnede ansvar for praktikforløbet og udpeger en ansvarlig praktikvejleder, som skal være en fagligt kvalificeret medarbejder med erfaring fra arbejde, som varetages af socialrådgivere/socialformidlere/socialarbejdere, og som kan yde professionsrettet vejledning.

Praktikken skal foregå i en institution, der udfører socialt arbejde, og hvor du kan modtage professionsrettet vejledning. Praktikpladserne skal godkendes af uddannelsesinstitutionen.

Fravær under praktikken

Dækker uddannelsen i Aabenraa og Esbjerg

Der er mødepligt i praktikperioden og din praktikvejleder registrerer fravær. Alt fravær tæller, dvs. egen sygdom, barns sygdom, sygehusbesøg mv. Hvis du har 7 fraværsdage i praktikken, anses det som problematisk, og den underviser, som er tilknyttet forløbet, skal kontaktes.

Praktikvejleder, underviser og praktikkoordinator vurderer i fællesskab, hvorvidt der er behov for at foretage handling i relation til fraværet. Hvis det vurderes, at du ikke opfylder mødepligten i praktikken, kan uddannelsesinstitutionens træffe afgørelse om, at du ikke kan deltage i afslutningsprøven. Der kan være mulighed for forlængelse af praktikperioden grundet helbredsmæssige forhold.

Skifte af praktiksted

Hvis der opstår uoverensstemmelser i praktikforløbet mellem praktikanten og praktikinstitutionen, er både praktikanten, praktikvejlederen og/eller uddannelsesinstitutionen ansvarlig for, at problemet drøftes med henblik på en løsning. Kan der ikke opnås enighed mellem parterne om løsning af uoverensstemmelsen, inddrages praktikinstitutionens og uddannelsesinstitutionens ledelse. Et praktikforløb kan ikke bringes til ophør, før uddannelsesinstitutionen har været inddraget i forløbet.

Uddannelsesinstitutionen har ansvar for at tilvejebringe og fordele det fornødne antal praktikpladser, samt forsøge at genplacere en studerende, der afbryder et praktikforløb hvis muligt.

Antal prøveforsøg

Hvis, du ikke består prøven, gives en kort begrundelse, og du tilbydes en studievejledning, tidligst 2 uger efter bedømmelsen er givet. Afgørelsen kan inden to uger påklages, jævnfør bekendtgørelsen om prøver. Hvis du ikke består 4. semesterprøven, er du automatisk indstillet til en ny prøve, og du har forsøg.

Link til din lokale studieordning

VIA

Krav til praktikinstitutionen

Dækker uddannelsen i Holstebro og Aarhus

Praktikken skal foregå i en institution, der udfører socialt arbejde, og hvor du kan modtage professionsrettet vejledning. Praktikpladserne skal godkendes af uddannelsesinstitutionen.

Den ansvarlige vejleder skal være en fagligt kvalificeret medarbejder med erfaring fra socialt arbejde, som ville kunne varetages af socialrådgivere.

Fravær under praktikken

Dækker uddannelsen i Holstebro og Aarhus
Du har mødepligt i praktikken. Såfremt uddannelsesinstitutionen i samarbejde med praktikstedet vurderer, at dit fravær har et omfang, der gør, at grundlaget for afslutningsprøven for praktikmodulet ikke kan opfyldes, kan uddannelsesinstitutionen træffe afgørelse om, at du ikke kan deltage i prøven. Hvis fraværet skyldes sygdom og-/eller anden hindring, der kan sidestilles med sygdom, kan der tillades forlængelse af praktikken, hvis praktikstedet er enig heri. Praktikvejlederen er ansvarlig for registrering af fravær.

Skifte af praktiksted

Kan der ikke opnås enighed mellem parterne om løsning af en uoverensstemmelse, inddrages praktikinstitutionens og uddannelsesinstitutionens ledelse. Et praktikforløb kan ikke bringes til ophør, før uddannelsesinstitutionen har været inddraget i forløbet. Uddannelsesinstitutionen har ansvar for at tilvejebringe og fordele det fornødne antal praktikpladser, samt forsøge at genplacere en studerende, der afbryder et praktikforløb.

Antal prøveforsøg

Til hver modulprøve i uddannelsen har du tre prøveforsøg i alt og har dermed ret til to omprøver. Det tæller ikke som et prøveforsøg, når der er tale om lægedokumenteret sygdom.

Socialrådgiveruddannelsen kan bevilge yderligere prøveforsøg, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold.

Link til din lokale studieordning

Mere information

Vi har samlet diverse bekendtgørelser og den nationale studieordning her.

Kontakt

Kontakt os

Har du spørgsmål om uddannelsen, praktikken, medlemskab – eller noget helt andet?

Kontakt os

Her bor vi

Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende
Toldbodgade 19B · 1253 København K