Hvad er mine rettigheder i praktikken?

Det kan være svært at gennemskue, hvilke rettigheder man har som praktikant. Rettighederne står beskrevet flere forskellige steder: Både i bekendtgørelser, i den nationale studieordning for socialrådgiveruddannelsen og i de lokale institutions studieordninger.

Med denne side har vi gjort det let at få overblikket over regler for din praktik.

Vi har udvalgt temaerne:

  • “Krav til praktikinstitutionen”
  • “Fravær/Sygdom under praktikken”
  • “Skifte af praktiksted”
  • “Antal prøveforsøg”

I bunden af denne side findes links til hver af institutionernes studieordninger for videre læsning, samt link til den nationale studieordning og diverse bekendtgørelser.

Læs også: SDS’ Praktik- og Bisidderkorps.

Krav til praktikinstitutionen

Aalborg

Praktikinstitutionen udarbejder i samråd med socialrådgiveruddannelsen en beskrivelse af praktikstedet og det enkelte praktiktilbud. Beskrivelsen skal godkendes af uddannelsen.

Absalon

Dækker uddannelsen i Roskilde, Slagelse og Nykøbing Falster
Skal være en fagligt kvalificeret medarbejder med erfaring fra arbejde, der varetages af socialrådgivere/socialformidlere. Skal kunne yde professionsrettet vejledning. Fungerer som bindeled og varetager kontakten til Absalon – herunder håndtere eventuelle vanskeligheder i den studerendes praktikforløb.

Københavns Professionshøjskole

Dækker uddannelsen på Frederiksberg, Bornholm og i Hillerød
Praktikken skal foregå i en institution, der udfører socialt arbejde, og hvor den studerende kan modtage vejledning. Praktikpladserne skal godkendes af uddannelsesinstitutionen.

UC Lillebælt

Dækker uddannelsen i Odense og Vejle
Praktikken skal foregå i en institution, der udfører socialt arbejde, og hvor den studerende kan modtage professionsrettet vejledning. Praktikpladserne skal godkendes af uddannelsesinstitutione.

UC Syd

Dækker uddannelsen i Esbjerg og Aabenraa
Praktikinstitutionens ledelse har det overordnede ansvar for praktikforløbet og udpeger en ansvarlig praktikvejleder, som skal være en fagligt kvalificeret medarbejder med erfaring fra arbejde, som varetages af socialrådgivere/socialformidlere/socialarbejdere, og som kan yde professionsrettet vejledning.

VIA

Dækker uddannelsen i Holstebro og Aarhus
Praktikken skal foregå i en institution, der udfører socialt arbejde, og hvor den studerende kan modtage professionsrettet vejledning.

Fravær/Sygdom under praktikken

Aalborg

Den studerende har fuld mødepligt i hele praktikperioden. På et fremsendt dokument skal praktikvejleder dokumentere, at den studerende har opfyldt mødepligten. Dette dokument skal den studerende medbringe til den mundtlige prøve.Har en praktikant været fraværende i mere end 12 dage af den samlede praktiktid, kan praktikken ikke bedømmes. Hvis et fravær på mere end 12 dage af den samlede praktiktid skyldes sygdom og/eller anden hindring, der kan sidestilles med sygdom, kan Socialrådgiveruddannelsen tillade forlængelse af praktikken, hvis praktikinstitutionen er enig heri. Såfremt praktikken afbrydes pga. den studerendes læge dokumenterede sygdom, kan den studerende tage praktiksemestret om.

Absalon

Dækker uddannelsen i Roskilde, Slagelse og Nykøbing Falster

Praktikinstitutionens vejleder har ansvar for at registrere den studerendes fravær samt dokumentere, at den studerende har overholdt mødepligten. Dokumentationen skal foreligge ved den studerendes mundtlige prøve, ligesom den studerende skal uploade en fremmødeerklæring i praktikportalen.

Det vil være muligt at gennemgøre praktikmodulet, såfremt fraværet alene har et mindre omfang. Maks 12 dage (jf side 12).
Hvis der er bekymring for den studerendes fravær, er praktikstedet, uddannelsen og den studerende selv, forpligtet til at drøfte problemet med henblik på at den studerende kan opfylde mødepligten i modulet. Hvis det vurderes, at den studerende ikke ved sit fremmøde kan opfylde mødepligten pga. sygdom og-/eller anden hindring, der kan sidestilles med sygdom, kan der tillades forlængelse af praktikken, hvis praktikstedet i samarbejde med uddannelsesstedet kan tilbyde forlængelse.

Københavns Professionshøjskole

Dækker uddannelsen på Frederiksberg, Bornholm og i Hillerød
Uddannelsesinstitutionen og praktikstedet vurderer om den studerendes fravær har er for stort til, at “grundlaget for afslutningsprøven for praktikmodulet kan opfyldes”, og derefter kan uddannelsesinstitutionen træffe afgørelse om, at den studerende ikke kan deltage i prøven. Hvis fraværet skyldes sygdom og-/eller anden hindring, der kan sidestilles med sygdom, kan der tillades forlængelse af praktikken, hvis praktikstedet er enig heri.

UC Lillebælt

Dækker uddannelsen i Odense og Vejle
Har en studerende været fraværende i mere end 12 arbejdsdage af den samlede praktiktid, kan den studerende ikke deltage i prøven som afslutning på praktikmodulet, da grundlaget for prøven ikke er opfyldt. Hvis fravær på mere end 12 dage af den samlede praktiktid skyldes sygdom og/eller anden hindring, der kan sidestilles med sygdom, kan der tillades forlængelse af praktikken, hvis praktikstedet er enig heri. Praktikvejlederen er ansvarlig for registrering af fravær.

UC Syd

Dækker uddannelsen i Aabenraa og Esbjerg
Den studerende følger praktikinstitutionens regler vedrørende arbejdstid og fridage, og den studerende er ikke ferie/orlovsberettiget i praktikperioden.
Såfremt uddannelsesinstitutionen i samarbejde med praktikstedet vurderer, at den studerendes fravær har et omfang, der gør, at grundlaget for afslutningsprøven for praktikmodulet ikke kan opfyldes, kan uddannelsesinstitutionen træffe afgørelse om, at den studerende ikke kan deltage i prøven.

VIA

Dækker uddannelsen i Holstebro og Aarhus
Såfremt uddannelsesinstitutionen i samarbejde med praktikstedet vurderer, at den studerendes fravær har et omfang, der gør, at grundlaget for afslutningsprøven for praktikmodulet ikke kan opfyldes, kan uddannelsesinstitutionen træffe afgørelse om, at den studerende ikke kan deltage i prøven på modul 7.
Hvis fraværet skyldes sygdom og-/eller anden hindring, der kan sidestilles med sygdom, kan der tillades forlængelse af praktikken, hvis praktikstedet er enig heri. Praktikvejlederen er ansvarlig for registrering af fravær.

Skifte af praktiksted

Det varierer en del, hvordan de forskellige uddannelsesinstitutioner forholder sig når en praktikant har brug for, eller tvinges til, at skifte praktiksted.

Aalborg

Inden for de første 3 uger af praktikperioden kan det tillades, at en studerende skifter praktikinstitution, hvis Socialrådgiveruddannelsen finder det hensigtsmæssigt og det er praktisk muligt. Vurdering og afgørelse træffes af praktikleder.

Absalon

Et praktikforløb kan ikke bringes til ophør, før uddannelsesinstitutionen har været inddraget i forløbet. Når praktikken afbrydes er om-/genplacering altid udgangspunktet. En praktikperiode svarer til et semester/modul.
Absalon arbejder for en omplacering til et nyt praktiksted hurtigst muligt. En underviser fra Professionshøjskolen Absalon deltager ved opstartssamtalen med henblik på at få præciseret rammerne for praktikperiodens fortsatte forløb.
I perioden hvor der arbejdes med dette, holdes den studerende studieaktiv med fx. skriftlige opgaver der knytter sig til enten praktikområdet eller generelt mod modulets læringsmål. Såfremt den studerende er holdt studieaktiv på en måde der modsvarer ECTS-points i den givne periode, genplaceres den studerende og praktikperioden afsluttes uden forlængelse.
Er tidspunktet for afbrudt praktikforløb så langt fremme i praktikperioden, at det ikke skønnes hensigtsmæssigt at omplacere den studerende til andet praktiksted, og har den studerende ikke fået mulighed for, inden for et fastsat tidsfrist, at rette op på de problematikker, som har været udslagsgivende for at praktikken er blevet afbrudt, kan der efter en konkret vurdering dispenseres til at den studerende kan udarbejde en socialfaglig erstatningsopgave, der modsvarer de resterende ECTS-point.

Københanvs Professionshøjskole

Et praktikforløb kan ikke bringes til ophør, før uddannelsesinstitutionen har været inddraget i forløbet. I forbindelse med et ophør afholdes der så vidt muligt et møde mellem alle parter (praktiksted, praktikant, underviser/praktikkoordinator).

UC Lillebælt

Indenfor de første tre uger af praktikken kan uddannelsesinstitutionen tillade den studerende at påbegynde en ny praktik, hvis det skønnes hensigtsmæssigt og er praktisk muligt.

UC Syd

Indenfor de første tre uger af praktikken kan uddannelsesinstitutionen tillade den studerende at påbegynde en ny praktik, hvis det skønnes hensigtsmæssigt og er praktisk muligt.

VIA

Inden for de første seks uger af praktikken kan uddannelsesinstitutionen tillade den studerende at påbegynde en ny praktik, såfremt uddannelsesinstitutionen skønner det hensigtsmæssigt og det er praktisk muligt. Herudover kan den studerende i helt særlige tilfælde søge dispensation.

Antal prøveforsøg

Ved lov har man tre prøveforsøg og dermed også tre praktikforsøg, da praktikeksamen er bundet op på et praktikforløb. Følgende er, hvad de enkelte uddannelsesinstitutioner skriver om prøveforsøg.

Aalborg

Den studerende har som ved øvrige moduleksamener 3 eksamensforsøg.

Absalon

Når 3 prøveforsøg er brugt, ophører den studerende på uddannelsen. Der kan søges dispensation for et 4. prøveforsøg, hvis særlige forhold gør sig gældende.

Københavns Professionshøjskole

Den studerende har 3 prøveforsøg til alle eksamener og kan derefter søge om dispensation til yderligere forsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

UC Lillebælt

UCL skriver ikke noget om antal prøveforsøg i lokal studieordning.

UC Syd

Den studerende har 3 forsøg til at bestå en prøve.

VIA

Til hver modulprøve i uddannelsen har den studerende tre prøveforsøg i alt og har dermed ret til to
omprøver. Det tæller ikke som et prøveforsøg, når der er tale om lægedokumenteret sygdom.
Begrundet ansøgning om at få tildelt et 4. prøveforsøg indgives til studieadministrationen senest 14 dage
efter, at bedømmelsen af det tredje prøveforsøg er bekendtgjort. Uddannelsesleder træffer afgørelse om
4. prøveforsøg.

Mere information

Vi har samlet diverse bekendtgørelser og den nationale studieordning her.

Links til lokale studieordninger

Aalborg, AAU

PH Absalon

Københavns Professionshøjskole

UC Lillebælt

UC Syd

VIA

Kontakt

Kontakt os

Har du spørgsmål om uddannelsen, praktikken, medlemskab – eller noget helt andet?

Kontakt os

Her bor vi

Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende
Toldbodgade 19B · 1253 København K