EKSAMENSUNDERSØGELSEN 2016: MERE INFORMATION, FEEDBACK OG PRAKSISKOBLING

I foråret har en masse socialrådgiverstuderende deltaget i SDS’ undersøgelse af eksaminerne på socialrådgiverstudiet. Det er der kommet en rapport ud af. Du kan hente den korte version af rapporten her, og den lange version her.

Før eksamen

Vi har blandt andet spurgt jer om hvad I synes om tiden op til eksamen – herunder om I får information nok, om introduktionen er god nok og om opgavebeskrivelserne er tilstrækkeligt klare. Alt I alt giver I forløbet en middelmådig vurdering.

Ca. en tredjedel af jer vurderer, at I i nogen grad modtager information om eksamensform, eksaminationstidspunkt og lign. og hele 30 % af jer mener, at I i mindre grad eller slet ikke modtager information.

42 % af jer oplever introduktionen til eksamen som ”nogenlunde”, og næsten halvdelen af jer giver opgavebeskrivelserne karakteren ”nogenlunde klare.”

Ok med mange eksaminer

Med studieordningen fra 2012 gik vi fra at have 5 eksaminer til at have 13. Vi har særligt været optaget af, hvad I synes om at blive eksamineret efter hvert modul, dvs. hver 10. uge. Her er I heller ikke helt enige, omend der er en overvægt (ca. halvdelen) der bakker op om det. Næsten en femtedel synes, at det er en dårlig oplevelse, og 27 % vurderer det som ”nogenlunde.”

I har haft meget forskellige begrundelser for, hvorfor det er godt eller skidt, og disse kan man læse om i rapporten.

Feedback

På spørgsmålet om, om I har fået feedback på uddannelsen generelt, er I næsten delt over på midten. Næsten halvdelen af jer svarer nej, og næsten halvdelen svarer ja. Og hvad angår feedback på eksamen, er de fleste af jer tilfredse: Næsten en tredjedel vurderer feedbacken som meget god eller god, mens næsten en tredjedel vurderer den som nogenlunde. Der er dog også 27 %, der synes, at den er dårlig eller meget dårlig.

SDS’ anbefalinger

På baggrund af undersøgelses resultater, kommer SDS med følgende anbefalinger til den gode eksamen. Vi uddyber dem allesammen i rapporten.

  1. Rettidig information om eksamen
  2. Velovervejede eksamensformer
  3. Underviserne skal klædes på til at eksaminere i socialfagligheden
  4. En praktikeksamen med udgangspunkt i praksis
  5. Feedback løbende og ved alle eksaminer
  6. Progression i uddannelsen
  7. En meningsfuld tilrettelæggelse af eksaminer

Kontakt

Kontakt os

Har du spørgsmål om uddannelsen, praktikken, medlemskab – eller noget helt andet?

Kontakt os

Her bor vi

Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende
Toldbodgade 19B · 1253 København K