GUIDE: Min eksamensbedømmelse er uretfærdig – hvad gør jeg?

Eksamen

De fleste Socialrådgiverstuderende har gode eksamensoplevelser, men enkelte er uheldige og føler sig uretfærdigt bedømt.

Derfor har SDS samlet nogle gode råd til, hvad du kan gøre, hvis du ikke mener, at din bedømmelse er retfærdig

 

Hvorfor vil jeg klage?

Hvis du har været til en eksamen og mener, at du ikke er blevet bedømt korrekt, kan du indgive en klage til dit uddannelsessted.

Inden du klager, er det godt at gennemtænke din klages relevans, og hvad den vil betyde for dit studieforløb.

Din klage kan gå på:

 • Prøvegrundlaget: Prøvespørgsmål samt opgaver set i forhold til fagets indhold
 • Prøveforløbet: Forhold og omstændigheder i forbindelse med prøven
 • Karakteren: Afgivet karakter til prøven

 

Generelt for alle uddannelsessteder

Der kan klages over:

 • Prøvegrundlaget: Prøvespørgsmål samt opgaver set i forhold til fagets indhold
 • Prøveforløbet: Forhold og omstændigheder i forbindelse med prøven
 • Karakteren: Afgivet karakter til prøven

 

En klage skal jf. eksamensbekendtgørelsen være skriftlig og begrundet. Den skal indgives individuelt af den studerende, og det er den studerendes eget ansvar at få begrundet sin klage, så uddannelsen får et godt grundlag at træffe afgørelsen på.

Mulige udfald:

1. En ny bedømmelse (ombedømmelse)

2. En ny prøve (omprøve)

3. Den studerende får ikke medhold i klagen.

Øvrigt:

Frist for at indsende klage over din eksamen er 2 uger fra bedømmelsen er offentliggjort!

Klagen skal sendes fra studiemail (På nær på KP, her sendes klagen via Basen)

Indhold af klagen (forskellige krav på uddannelsesinstitutionerne, men hav gerne dette med for at være sikker):

Hvem klager:
Navn, CPR-nr., studie.nr., uddannelsessted, semester.

Hvad klages der over:
Vær tydelig omkring hvad der klages over. Hvilken prøve det drejer sig om, om der er brug 1. 2. eller 3. forsøg, hvad klages der over, hvad der skete, hvornår det er sket, hvem der har bedømt og hvad udfaldet blev.

 

Hvorfor klages der:
Begrund din klage, så konkret og uddybende som muligt, gerne med eksempler.

Åben link med den aktuelle studieordning for din uddannelsesinstitution her!

 

Regler for eksamensklager

Dit uddannelsessted har pligt til at informere dig om dine klagemuligheder.

Det er forskellige efter hvilket uddannelsessted man er tilknyttet. Vi har samlet et overblik herunder. Der er generelle regler for alle erhvervsrettede videregående uddannelser (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/863), men hvert uddannelsessted har deres egne forløb.

 

Klageforløb

Senest 14 dage efter din bedømmelse, indsender du en begrundet skriftlig klage til din uddannelsesleder. Uddannelseslederen videresender eksamensklagen til eksaminator og censor, der herefter har mulighed for at komme med en udtalelse.

Eksaminator og censor kommer senest to uger efter med en udtalelse.

Derefter har du som studerende én uge til at kommentere på deres udtalelse.

Herefter træffer uddannelsesstedet afgørelse om din klage, og beslutter enten:

 • Tildeling af ny bedømmelse (dette gælder dog ikke ved mundtlige eksamener)
 • Ny eksamination
 • Klagen afvises (finder kun sted hvis både eksaminator og censor er enig)

Du har mulighed for at anke

Hvis du er utilfreds med klagens udfald, kan du anke afgørelsen inden for 2 uger. Send den til uddannelsesstedet, der derefter danner et ankenævn. Ankenævnet vil i deres beslutning tage højde for de tidligere udtalelser samt din klages begrundelse. Det er helt centralt, at du får skrevet en god anke til uddannelsesstedet.

Ankenævnet beslutter, om sagen skal ende med:

 • Ny bedømmelse samt nye bedømmere
 • Reeksamination ved andre bedømmere
 • Afvisning af anke

Ankenævnet sammensættes af to censorer udpeget af censorformand, to undervisere og én studerende udpeget af rektor. Ankenævnets sammensættes efter en aktuel klage eller mere permanent.