GUIDE: Min eksamensbedømmelse er uretfærdig – hvad gør jeg?

Eksamen

De fleste socialrådgiverstuderende har gode eksamensoplevelser, men enkelte er uheldige og føler sig uretfærdigt bedømt.

Derfor har SDS samlet nogle gode råd til, hvad du kan gøre, hvis du ikke mener, at din bedømmelse er retfærdig

Regler for eksamensklager

Regler for eksamensklager finder du i eksamensbekendtgørelsen samt i din lokale studieordning.

Hvorfor vil jeg klage?

Hvis du har været til en eksamen og mener, at du ikke er blevet bedømt korrekt, kan du indgive en klage til dit uddannelsessted.

Inden du klager, er det godt at gennemtænke din klages relevans, og hvad den vil betyde for dit studieforløb.

Din klage kan gå på:

  • Prøvegrundlaget: Prøvespørgsmål samt opgaver set i forhold til fagets indhold
  • Prøveforløbet: Forhold og omstændigheder i forbindelse med prøven
  • Karakteren: Afgivet karakter til prøven

Sådan klager jeg

Senest 14 dage efter din bedømmelse, indsender du en begrundet skriftlig klage til din uddannelsesleder. Uddannelseslederen videresender eksamensklagen til eksaminator og censor, der herefter har mulighed for at komme med en udtalelse.

Eksaminator og censor kommer senest to uger efter med en udtalelse.

Derefter har du som studerende én uge til at kommentere på deres udtalelse.

Herefter træffer uddannelsesstedet afgørelse om din klage, og beslutter enten:

  • Tildeling af ny bedømmelse (dette gælder dog ikke ved mundtlige eksamener)
  • Ny eksamination
  • Klagen afvises (finder kun sted hvis både eksaminator og censor er enig)

Du har mulighed for at anke

Hvis du er utilfreds med klagens udfald, kan du anke afgørelsen inden for 2 uger. Send den til uddannelsesstedet, der derefter danner et ankenævn. Ankenævnet vil i deres beslutning tage højde for de tidligere udtalelser samt din klages begrundelse. Det er helt centralt, at du får skrevet en god anke til uddannelsesstedet.

Ankenævnet beslutter, om sagen skal ende med:

  • Ny bedømmelse samt nye bedømmere
  • Reeksamination ved andre bedømmere
  • Afvisning af anke

Ankenævnet sammensættes af to censorer udpeget af censorformand, to undervisere og én studerende udpeget af rektor. Ankenævnets sammensættes efter en aktuel klage eller mere permanent.