Politikpapirer og udtalelser

Udtalelse: Praksisnær forskning på socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen er en professionsuddannelse, som tager sit udgangspunkt i socialrådgiverfaget. Det er vigtigt at socialrådgiveruddannelsen, bliver ved med at være en praksisnær uddannelse, men som stadig har et solidt vidensgrundlag, som undervisningen tager sit afsæt i.

I bekendtgørelsen af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser står skrevet, at professionshøjskolerne har til opgave, at levere ny viden, som er omsættelig til den praksis, vi som professionsuddannede skal ud og arbejde i.

I SDS mener vi at det er vigtigt at uddannelsesinstitutionerne er med til at udvikle den nyeste viden inden for socialrådgiverfaget. Det kan være med til at styrke vores uddannelse og styrke vores profession. Derfor er det vigtigt, at forskningen tager udgangspunkt i de reelle problemer, socialrådgiverne står overfor i samfundet.

Vi mener at det er vigtigt, at studerende bliver inddraget i forsknings – og udviklings- projekter, da forståelsen for hvordan ny viden bliver produceret og hvordan den bliver omsat til praksis, er en væsentlig læring for kommende socialrådgivere.

SDS ANBEFALER:

 • At studerende bliver koblet op på forsknings og udviklingsprojekter, som tager sit afsæt i det pågældende modul.
 • At videnskabsteori gøres tydeligere gennem uddannelsen.
 • At forsknings – og udviklingsarbejdet er vigtigt ved ansættelse af undervisere, menikke må overskygge undervisernes pædagogiske- didaktiske og formidlingskompetencer.
 • At undervisningen skal tage sit afsæt i praksis, men understøttes af et kvalificeretvidensgrundlag.
 • At studerende introduceres for etiske overvejelser om vidensproduktion

SDS ARBEJDER MED:

 • At indgå i et tæt samarbejde med DS om deres vidensdagsorden.
 • At gå i dialog med institutcheferne og underviserne på socialrådgiveruddannelserne om, hvordan studerende bliver og skal inddrages i forsknings – og udviklings-arbejdet.
 • At italesætte at socialrådgiverstuderende er vidensdelere i deres praktik.Praksisnær forskning skal være med til at understøtte en socialrådgiveruddannelse af høj kvalitet!

Udtalelse: Invester i socialrådgiveruddannelsen

En fair finansiering af socialrådgiveruddannelsen er en forudsætning for at kunne tilrettelægge en uddannelse af høj kvalitet. En kvalitet, som er nødvendigt, for at kunne uddanne de dygtigste socialrådgivere til fremtidens velfærdssamfund. Derfor er Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderendes udmelding klar, der skal investeres økonomisk i socialrådgiveruddannelsen.

Socialrådgiveruddannelsen finansieres gennem taxametersystemet. Vi har fire taxameter på socialrådgiveruddannelsen. Undervisningstaxameteret, færdiggørelsestaxameteret, bygningstaxameteret og praktiktaxameteret.

De seneste år, har taxametertaksterne været støt dalende. Socialrådgiveruddannelsen har fået tilført færre midler pr. studerende pr. år. Det betyder, at ledelsen hvert år skal prioritere deres penge, og vurdere hvor besparelseskronerne skal findes. Dette kan eksempel være færre undervisningstimer, mindre feedback eller vejledning.

Udover de forventede taxameterbesparelser, skal der yderligere spares fyrre millioner på socialrådgiveruddannelsen de næste fire år. Besparelser som Uddannelses- og Forskningsministeren har annonceret kan findes i administrationen. Men der er blevet optimeret på det administrative område, og der kan sandsynligvis ikke findes flere penge der. Derfor kommer besparelserne blandt andet til at få konsekvenser i form af fyringsrunder blandt undervisere og lukning af uddannelsesinstitutioner i yderregionerne.

Hvis det det sidste bliver en realitet, kan man forvente, at færre vil blive uddannet og de studerende i højere grad vil søge ind til storbyerne for at uddanne sig. Derved får yderkommunerne sværere ved at tiltrække nyuddannede socialrådgivere. De faldende taxametertakster og de ekstra besparelser er altså med til at udfordre den kvalitetsdagsorden vi arbejder med og for i SDS.

 • Derfor må vi fortælle politikerne, at faldende taxametertakster og yderligere besparelser på uddannelsesområdet, aldrig bliver en god idé.
 • Blive ved med at bidrage i en drøftelse af, hvordan et fremtidigt taxametersystem skal se ud, med udgangspunkt i MVU’s forslag Fair finansiering. Både lokalt og nationalt.
 • Stå sammen med rektorerne, institutcheferne og underviserne og andre relevante aktører og fortælle om hvilke konsekvenser underfinansiering af vores uddannelse, betyder for vores hverdag.

Men vi skal ikke gøre det alene. Vi i SDS skal stå sammen med resten af Elev- og studenterbevægelsen, for en investering i socialrådgiveruddannelsen, må aldrig betyde en forringelse af andre uddannelser.

Invester i socialrådgiveruddannelsen og få stærke og dygtige socialrådgivere i fremtiden!

Kontakt

Kontakt os

Har du spørgsmål om uddannelsen, praktikken, medlemskab – eller noget helt andet?

Kontakt os

Her bor vi

Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende
Toldbodgade 19B · 1253 København K